<p style="margin-left:40px">Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Đồng Nai</p> <p style="margin-left:40px">PH&Ograve;NG T&Agrave;I NGUY&Ecirc;N NƯỚC</p> <div> <div> <p style="margin-left:40px"><strong>Chức năng:&nbsp;</strong>Phòng Tài nguy&ecirc;n nước l&agrave; phòng chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản l&yacute; nh&agrave; nước về t&agrave;i nguy&ecirc;n nước bao gồm: T&agrave;i nguy&ecirc;n nước và kh&iacute; tượng thủy văn. Phòng Tài nguy&ecirc;n nước chịu sự chỉ đạo v&agrave; quản l&yacute; trực tiếp của Giám đ&ocirc;́c Sở về tổ chức, hoạt động v&agrave; bi&ecirc;n chế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Phó Giám đ&ocirc;́c phụ trách.</p> <p style="margin-left:40px"><strong>Cơ cấu tổ chức, bộ m&aacute;y:</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td>1. Trưởng&nbsp;ph&ograve;ng</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/FileUpload/TinTuc/Images/DungTT.png" style="height:114px; width:80px" /></td> <td>- Họ v&agrave; t&ecirc;n: Trần Thanh Dũng<br /> - Số điện thoại: 0613.916.727 hoặc 0975. 318.010<br /> - Email:&nbsp;<a href="mailto:trandungdnai@yahoo.com.vn">trandungdnai@yahoo.com.vn</a></td> </tr> <tr> <td>2. Ph&oacute; ph&ograve;ng:</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="/FileUpload/TinTuc/Images/BachHQ.png" style="height:120px; width:80px" /></td>