Công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2016
13/09/2017
Thực hiện Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2016 đã được Sở Tài chính thẩm định 

Tải vản bản số 257/TB-STNMT

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Bài viết cũ hơn