Thông báo: Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách trợ cấp tết năm 2017
13/09/2017
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách trợ cấp tết năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai

Tải văn bản 156/QĐ-CCQLĐĐ

Chi cục Quản lý đất đai