Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho Chi cục Quản lý đất đai
17/01/2018
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho Chi cục Quản lý đất đai
Lê Văn Tân