Cải cách hành chính

Góp ý phim tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Góp ý phim tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Đồng Nai đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06
Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai ...
Đồng Nai tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI năm 2022
Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, đồng thời lắng nghe các ...
Giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp trong thời gian chờ công bố thủ tục hành chính
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật bảo về Môi trường số 72/2020/QH14. Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định ...
Công bố chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về công bố chỉ số cải cách hành chính năm của ...
Công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục ...
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm ...
Previous 1 Next