Tài chính

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách được giao năm 2021 của Chi cục Quản Lý Đất Đai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách được giao năm 2021 của Chi cục Quản Lý Đất Đai
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực ...
Thông báo công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản công năm 2020
Thông báo công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản công năm 2020
Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên số kinh phí không giải ngân cuối năm (đợt 2) đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên số kinh phí không giải ngân cuối năm (đợt 2) ...
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020 (đợt 2) và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020 (đợt 2) và phân ...
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu-chi ngân sách được giao năm 2020(Đợt 2) của Chi cục Quản lý Đất đai
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu-chi ngân sách được giao năm 2020(Đợt 2) của Chi cục Quản lý Đất đai
Công bố điều chỉnh tăng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố điều chỉnh tăng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai bổ sung dự toán (đợt 1) ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai bổ sung dự toán (đợt 1) ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2020 của Chi cục Quản lý Đất đai
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2020 của Chi cục Quản lý Đất đai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2020 ( đợt 1 ) của Chi cục Quản lý Đất đai
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2020 ( đợt 1 ) của Chi cục Quản lý Đất đai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020 ( đợt 1) và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2020 ( đợt 1) và ...
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng năm 2020 của STNMT
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng năm 2020 của STNMT
Công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn Phòng STNMT
Công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn Phòng STNMT
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Tài nguyên ...
Ban hành Quy chế chi tiêu tiêu nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy chế chi tiêu tiêu nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường
Previous 1 2 Next