Hủy Giấy chứng nhận

Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701232797 cấp ngày 16/07/2003
Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701232797 cấp ngày 16/07/2003
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 553500 cấp ngày 08/03/2005
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 553500 cấp ngày 08/03/2005
Quyết định Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cv 702159 cấp ngày 03/08/2020
Quyết định Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cv 702159 cấp ngày ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số c 667653 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 05/10/1995
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số c 667653 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 05/10/1995
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số cs 908842 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai TƯQ Sở Tài nguyên và Môi Trường cấp ngày 18/09/2019
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số cs 908842 do Văn ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất số DB 073852 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Giám đốc sỏ’ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai ký ngày 19/01/2021
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất số DB 073852 do Văn phòng ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ử và tài sản khác gắn liền với đất số BL 654347 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 26/10/2012
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ử và tài sản khác gắn liền với đất số BL 654347 do UBND huyện ...
Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số CP 554939 cấp ngày 08/11/2018
Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 622116 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 19/1/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 622116 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 19/1/2009
Quyết định Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 622114 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 19/1/200
Quyết định Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 622114 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 19/1/200
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 622115 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 19/1/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 622115 do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 19/1/2009
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 463409 do UBND huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) ký ngày 13/5/2003
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 463409 do UBND huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) ký ...
Quyết định hủy trang bổ sung số 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 596041 cấp ngày 15/12/1997
Quyết định hủy trang bổ sung số 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 596041 cấp ngày 15/12/1997
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 722152 cấp ngày 07/04/2017
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 722152 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 382714 cấp ngày 26/11/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 382714 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 093464 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 093464 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
Previous 1 2 3 4 5  ... Next