Hủy Giấy chứng nhận

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số K 608643 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 24/12/1997.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số K 608643 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 24/12/1997.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02,03 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701090404 cấp ngày 27/08/2002.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02,03 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701090404 cấp ngày 27/08/2002.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản vói đất số CD 910199 do sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/05/2016
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản vói đất số CD 910199 do sở ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 468703 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 17/06/2011
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 468703 do UBND huyện ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ỏ và tài sản khác gắn liền vói đất số BE 640684 cấp ngày 02/07/2012
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ỏ và tài sản khác gắn liền vói đất số BE 640684 cấp ...
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 264802 cấp ngày 31/10/2017.
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 264802 cấp ...
Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất số BE 349971 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 09/01/2013.
Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất số BE 349971 ...
Quyết định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 572456 cấp ngày 06/02/2004.
Quyết định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 572456 cấp ngày 06/02/2004.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 085657 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 09/12/2008
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 085657 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 09/12/2008
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 009968 cấp ngày 25/11/2013.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 009968 cấp ngày ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 625920 cấp ngày 17/11/2017
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 625920 cấp ngày ...
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 365439 do UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 16/07/2009
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 365439 do UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 16/07/2009
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số K 179591 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 22/05/1997.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số K 179591 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 22/05/1997.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 637070 cấp ngày 22/10/2008.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 637070 cấp ngày 22/10/2008.
Quyết định hủy Danh sách các thửa đất nông nghiệp được cấp cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 240584, AN 240583 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 24/11/2008
Quyết định hủy Danh sách các thửa đất nông nghiệp được cấp cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 240584, AN 240583 do UBND ...
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 077233 cấp ngày 17/06/2011.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next