Hủy Giấy chứng nhận

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587519 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587519 do Văn ...
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587520 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587520 do Văn ...
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587514 do Văn phòng Đăng ký Đất đai rỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587514 do Văn ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 607534 do UBND Huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 03/10/2008
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 607534 do UBND Huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 03/10/2008
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 161474 do UBND Huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 161474 do UBND Huyện Định Quán cấp ngày 30/6/2009
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 556044 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/12/2018
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 556044 do Sở Tài ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 746169 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20/3/2019
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 746169 do Văn ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 728125 cấp ngày 12/12/2017
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 728125 cấp ngày ...
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 568527 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 10/12/2018
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 568527 do Văn ...
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587517 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587517 do Văn ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 863454 cấp ngày 05/05/2010
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 863454 cấp ngày ...
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587515 do Văn phòng Đăng ký Đất đai rỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587515 do Văn ...
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587516 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587516 do Văn ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 108 theo Quyết định cấp giấy số 745A/QĐ.UBH do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ngày 18/12/1996
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 108 theo Quyết định cấp giấy số 745A/QĐ.UBH do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 136970 do UBND Huyện Định Quán cấp ngày 02/02/2010
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 136970 do UBND Huyện ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 718002 do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ngày 11/10/2005
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 718002 do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ngày 11/10/2005
Previous 1 2 3 4 5  ... Next