Hủy Giấy chứng nhận

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 428638 cấp ngày 04/03/2016.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CD 428638 cấp ngày 04/03/2016.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AL 738371, cấp ngày 22/04/2008.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AL 738371, cấp ngày 22/04/2008.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 852522 ngày 20/11/2007.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 852522 ngày 20/11/2007.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo Quyết định số 575/UBH do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 03/11/1999
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo Quyết định số 575/UBH do UBND huyện Vĩnh Cửu cấp ngày 03/11/1999
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP 207995 cấp ngày 01/07/2019.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP 207995 cấp ngày 01/07/2019.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS 323108 cấp ngày 14/8/2019.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS 323108 cấp ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 095452 cấp ngày 01/12/1997.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 095452 cấp ngày 01/12/1997.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BY 411442 cấp ngày 04/5/2015.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BY 411442 cấp ngày 04/5/2015.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 379285 cấp ngày 10/12/2002.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 379285 cấp ngày 10/12/2002.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 062145 cấp ngày 16/06/2015.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CA 062145 cấp ngày 16/06/2015.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB 948678 cấp ngày 28/10/2015.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB 948678 cấp ...
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 801448 cấp ngày 19/04/2001.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 801448 cấp ngày 19/04/2001.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 186364 cấp ngày 30/9/1998.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 186364 cấp ngày 30/9/1998.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 143098 cấp ngày 29/05/2013.
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BK 143098 cấp ...
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CO 008197 cấp ngày 30/8/2018.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CO 008197 cấp ngày 30/8/2018.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 867761 do UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 27/11/2006.
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 867761 do UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 27/11/2006.
Previous 1 2 3 4 5  ... Next