Hủy Giấy chứng nhận

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số 4701190880 cấp ngày 15/9/2003
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số 4701190880 cấp ngày 15/9/2003
Quyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 2779 được UBND huyện Long Khánh cấp theo Quyết định số 830.UBH.1992
Quyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 2779 được UBND huyện Long Khánh cấp theo Quyết định số 830.UBH.1992
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 797257 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 12/6/2013
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 797257 do UBND huyện Trảng Bom ...
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 707642 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/10/2015
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 707642 do Sở Tài nguyên ...
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nah2 ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 301955 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/6/2017
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nah2 ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 301955 do Sở tài nguyên ...
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 524255 do UBND huyện Long Khanh1 cấp ngày 10/02/1993
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 524255 do UBND huyện Long Khanh1 cấp ngày 10/02/1993
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 668559 do UBND huyện Xuân lộc cấp ngày 12/6/1993
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 668559 do UBND huyện Xuân lộc cấp ngày 12/6/1993
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 360396 do UBND huyện thống Nhất cấp ngày 02/04/2009
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 360396 do UBND huyện thống Nhất cấp ngày 02/04/2009
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nah2 ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 763548 cấp ngày 18/12/2015
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nah2 ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 763548 cấp ngày 18/12/2015
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 722537 cấp ngày 13/8/2019
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 722537 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 391217 do UBND thành phố Biên Hòa cấp ngày 19/3/2014
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 391217 do UBND ...
Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 499091 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 09/5/2007
Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 499091 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 09/5/2007
Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 350618 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 03/3/2005
Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 350618 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 03/3/2005
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 920750 cấp ngày 11/11/2010
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 920750 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 908568 cấp ngày 17/12/2019
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 908568 cấp ngày ...
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 920751 cấp ngày11/11/2010
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 920751 cấp ...
Previous 1 2 3 Next