Phòng chống tham nhũng

Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, ...
Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của ...
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện ...
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng chống tham nhũng năm 2022
Công ước Liên Hợp Quốc về Phòng chống tham nhũng
Công ước Liên Hợp Quốc về Phòng chống tham nhũng
nghị định 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
nghị định 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2020
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2020
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021
Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Luật 36/2018/QH14 ngày 1/7/20219 của Quốc hội về Phòng chống, tham nhũng
Luật 36/2018/QH14 ngày 1/7/20219 của Quốc hội về Phòng chống, tham nhũng
Kế hoạch 1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019
Kế hoạch 1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về ...
Kế hoạch 700/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
Kế hoạch 700/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương ...
Lệnh 14/2018/L-CTN ngày 4/12/2018 Lênh công bố Luật Phòng chống, tham nhũng
Lệnh 14/2018/L-CTN ngày 4/12/2018 Lênh công bố Luật Phòng chống, tham nhũng
Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...
Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải ...
"Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng": Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 được Thủ tướng Chính phủ ...
Previous 1 Next