BẢNG GIÁ ĐẤT

Loại
Năm
Khu vực
                           ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT
Đơn vị hành chính
VT1 ĐB
VT2 ĐB
VT3 ĐB
VT4 ĐB
VT1 MN
VT2 MN
VT3 MN
VT4 MN
STT
Tuyến đường
VT1
VT2
VT3
VT4
STT
Tên khu, cụm công nghiệp
Giá 2020-2024
Hệ số
STT
Tên các đảo, cù lao
Địa điểm
Giá đất nông nghiệp
Giá đất ở
Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ
Giá đất thương mại dịch vụ