SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ  KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 

I. Chức năng

     Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện nhiệm vụ quan trắc các thành phần môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ và tư vấn về tài nguyên và môi trường.

II. Tên giao dịch và trụ sở làm việc

     TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

     Trụ sở: Số 520 Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

     Điện thoại: 0613.895.672-3; Fax: 0613.895.669.

     Email: quantracmtdn@vnn.vn.

III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

    - Lãnh đạo trung tâm:

♦  Bà Lê Thị Thanh Thủy            - Giám đốc Trung tâm.

♦  Bà Nguyễn Thị Mai Liên        - Phó Giám đốc Trung tâm.

♦  Bà Phạm Thị Phương Lan      - Phó Giám đốcTrung tâm.

    - Các phòng chuyên môn

♦ Phòng Hành chính - Tổng hợp

♦ Phòng Quan trắc Môi trường

♦ Phòng Phân tích - Thử nghiệm

♦  Phòng Dịch vụ - Tư vấn

♦  Phòng Hiệu chuẩn thiết bị

IV. Nhiệm vụ

1. Quan trắc môi trường

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan có thẩm quyền đặt hàng.

- Đo đạc, phân tích, theo dõi, giám sát chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Thực hiện việc điều tra cơ bản về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo sự phân công của Giám đốc Sở.

      

3. Tư vấn khảo sát, lập các dự án, thiết kế kỹ thuật, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và các thủ tục về đấu thầu và giám sát nghiệm thu các dự án môi trường.

4. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, ứng phó sự cố về môi trường.

5. Cung ứng dịch vụ, tư vấn môi trường và tài nguyên nước

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Lập báo cáo giám sát môi trường, đăng ký quản lý chất thải nguy hại.

- Lập hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước.

- Lập đề án bảo vệ môi trường.

- Tư vấn sản xuất sạch hơn và kiểm toán chất thải.

- Xử lý và kiểm soát ô nhiễm; Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật về môi trường, tư vấn và thiết kế hệ thống xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn).

- Đo đạc, thu mẫu và phân tích – thử nghiệm. 

- Tư vấn lập hồ sơ vay Quỹ Bảo vệ Môi trường Đồng Nai.

- Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở.

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025.    

- Đào tạo nghiệp vụ quan trắc, nghiệp vụ phòng thí nghiệm và các dịch vụ đào tạo liên quan khác về tài nguyên và môi trường.

- Lập hồ sơ ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

6. Thực hiện dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

7. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật về môi trường.

 

 

8. Tư vấn lắp đặt, vận hành và nghiệm thu các thiết bị phân tích, quan trắc và các trạm quan trắc tự động liên tục không khí xung quanh, khí thải, nước mặt, nước thải, nước dưới đất.

9. Tham gia thực hiện các đề tài, dự án về tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước.

10. Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề về môi trường.

11. Thực hiện hiệu chuẩn, bảo trì các thiết bị, dụng cụ phân tích, quan trắc môi trường, trạm quan trắc môi trường tự động.