SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chức năng: Phòng Tài nguyên nước là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước bao gồm: Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn. Phòng Tài nguyên nước chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở về tổ chức, hoạt động và biên chế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phó Giám đốc phụ trách.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

1. Trưởng phòng
- Họ và tên: Trần Thanh Dũng
- Số điện thoại: 0613.916.727 hoặc 0975. 318.010
- Email: trandungdnai@yahoo.com.vn
2. Phó phòng:


Một cửa điện tử

Đến tháng 4 , Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
98.75 %

Ứng dụng cộng đồng

Ứng dụng nội bộ