QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
15/11/2007
Ngày 12/6/2007 Giám đốc sở TNMT đã ban hành Quyết định số 343/2007 QÐTNMT về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Tài Nguyên và Môi Trường.
Quy chế làm việc Sở Tài Nguyên và Môi Trường bao gồm XI chương 43 điều trong đó đã quy định các nội dung liên quan đến nguyên tắc, trách nhiệm, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Sở Tài Nguyên và Môi Trường.
Mọi cán bộ công chức, viên chức; Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi Trường chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.


( XEM CHI TIẾT TRUY CẬP VÀO MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY)