Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 682820 cấp ngày 25/07/2018
26/05/2022
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 682820 cấp ngày 25/07/2018
Trần Thanh Tuấn