tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai
26/05/2022
tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

 

https://drive.google.com/file/d/1FOb70jYLZCIgJ0Yqiz46CvFn4JDXG2D8/view?usp=sharing

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn