Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn
09/06/2022
Thực hiện Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chiến lược). Ngày 23/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1083/QĐ-BTNMT về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm: Tổ chức tuyên truyền, phổ  biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược đảm bảo thống nhất, đồng bộ  và hiệu quả, gắn với thực hiện Chỉ  thị  số  10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các văn bản có liên quan; Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ  tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình, tiến độ các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thực tiễn công tác khí tượng thủy văn; Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Chiến lược.

 

 

Theo đó Kế hoạch tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ chủ yếu:

 

Một là, Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, tăng cường quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn,

 

Hai là, Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin dữ liệu, nâng cao năng lực công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn,

 

Ba là, Phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn,

 

Bốn là, Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn,

 

Năm là, Hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn.

 

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn; chủ động bố trí, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, tránh lãng phí./.

 

Phạm Thị Hồng Yến