Biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu và các tác động của nó được coi là một trong những thách thức lớn nhất mà chính phủ các nước, các doanh nghiệp và các công dân phải đối mặt trong hiện tại cũng như nhiều thập niên tới đây.
09/06/2022
Hệ quả các tác động này liên quan đến cả con người và các hệ tự nhiên và có thể dẫn đến các thay đổi đáng kể trong việc sử dụng nguồn lực, sản xuất và các hoạt động kinh tế chung (theo ISO 14064-1). Xu hướng tiến đến mục tiêu ngăn ngừa, giảm nhẹ và thích ứng với vấn đề toàn cầu này là không thể tránh khỏi. Chính phủ các nước cũng như khách hàng (nhãn hàng, người tiêu dùng) đã và đang đặt ra các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt hơn về sản xuất và tiêu dùng bền vững, bao gồm khía cạnh hiệu quả năng lượng và cắt giảm phát thải khí nhà kính (KNK).

 

Ngày 07/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg của về việc ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia.

 

 

 

Theo đó, danh mục các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm 06 nhóm lĩnh vực: i) Năng lượng; ii) Giao thông vận tải, iii) Xây dựng, vi) Các quá trình công nghiệp, v) Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, vi) Chất thải.

 

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là các cơ sở thuộc các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, theo đó trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 157 cơ sở, trong đó có 153 cơ sở thuộc lĩnh vực Công Thương, và 04 cơ sở thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; đối với lĩnh vực Giao thông vận tải và Xây dựng chưa có cơ sở thuộc đối tượng quy định. Đây là các cơ sở có trách nhiệm phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31/3/2023 và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31/3 kể từ năm 2025.

 

 

Để tổ chức thực hiện các quy định pháp luật nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ký văn bản triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu, theo đó UBND tỉnh giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ:

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức về các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 7730/KH-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và các Chương trình, Kế hoạch về giảm nhẹ khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu khác có liên quan.

 

- Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá trước ngày 15 tháng 12 hàng năm theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

 

- Cập nhật thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu theo lĩnh vực quản lý vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống giám sát, đánh giá.

 

- Căn cứ tiêu chí tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 06/NĐ-CP của Chính phủ, rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực quản lý định kỳ 02 năm một lần, lần gần nhất trước ngày 30/6/2023 gửi Bộ quản lý lĩnh vực liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

 

- Theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thực hiện:

 

+ Cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn và yêu cầu của các Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2023.

 

+ Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi theo mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025 để thẩm định;

 

+ Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo bắt đầu từ năm 2025;

 

+ Xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở giai đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2025 phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

 

- Tham mưu, tổ chức thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2024 trở đi theo quy trình thẩm định tại Điều 12 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục, lĩnh vực phải kiểm kê khí nhà kính theo lĩnh vực quản lý.

 

- Rà soát, đôn đốc các tổ chức theo lĩnh vực quản lý thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP thực hiện đăng ký sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trước ngày 31/12/2022. Trường hợp tổ chức được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC và đăng ký hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC năm 2022 trước ngày 07/01/2022 thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký.

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính của các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc lĩnh vực quản lý; việc thực hiện loại trừ các chất được kiểm soát và tuân thủ các quy định về thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất được kiểm soát của các tổ chức trên địa bàn; thực thi quy định quản lý áp dụng đối với các chất và sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát thuộc danh mục từ III.1 đến III.4 ban hành kèm theo tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT.

 

Bên cạnh đó, hiện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC) thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai” theo Quyết định số 42/QĐ-SKHCN ngày 08/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020; thời gian thực hiện đề tài: 2021-2022. Sản phẩm của đề tài gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt); cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính của các ngành kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai; công cụ bằng phần mềm để tính phát thải khí nhà kính và Tài liệu hướng dẫn sử dụng; kết quả kiểm kê khí nhà kính tỉnh Đồng Nai; báo cáo kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Đồng Nai và các nơi khác phát tán tới; sổ tay hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính; sản phẩm đào tạo, tập huấn và chuyển giao. Đơn vị ứng dụng trực tiếp kết quả nghiên cứu là Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Phạm Thị Hồng Yến