Quyết định hủy trang bổ sung số 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số BC 292168 cấp ngày 28/07/2010
22/06/2022
Quyết định hủy trang bổ sung số 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số BC 292168 cấp ngày 28/07/2010
Trần Thanh Tuấn