Quyết định hủy trang hổ sung số 01 Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 869192 cấp ngày 19/04/2016
22/06/2022
Quyết định hủy trang hổ sung số 01 Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 869192 cấp ngày 19/04/2016
Trần Thanh Tuấn