Đồng Nai: Xử phạt về môi trường 590 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với trang trại chăn nuôi heo Công ty Huỳnh Gia Phúc
01/07/2022
Ngày 09/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1501/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Huỳnh Gia Phúc do đã thực hiện hành vi vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

 

Hồ chứa nước chuyển màu trong trang trại Huỳnh Gia Phúc

 

Công ty Huỳnh Gia Phúc đã vi phạm nhiều nội dung về bảo vệ môi trường, cụ thể:

 

Không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải, cụ thể: Vận hành không thường xuyên công trình xử lý nước thải tại dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị, quy mô 10.000 con/lứa” thuộc ấp 5, xã Phú An, huyện Tân Phú.

 

Xây lắp không đúng quy định công trình xử lý chất thải theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp, cụ thể: Giảm công suất dẫn đến không đủ khả năng xử lý chất thải phát sinh, thay đổi công nghệ (Công suất hệ thống xử nước thải tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường là 180 m3/ngày đêm, thực tế xây dựng là công suất 50 m3/ngày đêm, dẫn đến nước thải sau xử lý chứa tại hồ số 6 còn các thông số BOD5 , COD, Coliform, Tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT.

 

Không thực hiện một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể: chưa thực hiện biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ các quạt hút sau các dãy chuồng trại chăn nuôi theo phương án xử lý mùi hôi đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt.

 

Không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (từng hạng mục công trình hoặc từng giai đoạn theo phân kỳ đầu tư hoặc toàn bộ dự án), cụ thể: Tại Văn bản số 1808/STNMT-CCBVMT ngày 18/3/2021 và 2865/STNMT-CCBVMT ngày 04/5/2022 ghi nhận dự án đã được đưa vào vận hành chính thức nhưng chưa được UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh.

 

Hình thức xử phạt chính đối với 4 hành vi trên với tổng số tiền phạt là 590.000.000 đồng (năm trăm chín mươi triệu đồng).

 

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở 06 tháng để khắc phục.

 

 

Nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn lưu tại các hồ lót bạt HDPE

 

Để khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND tỉnh buộc  tổ chức vi phạm phải vận  hành  đúng  quy  trình  đối  với  công  trình  bảo  vệ  môi trường;  buộc tháo dỡ công trình,  thiết bị  được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để  xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; buộc lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (thay cho lập hồ sơ báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường) trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép.Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do tổ chức vi phạm có tên chi trả.

 

Quyết định trên được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố đến tổ chức vi phạm theo quy định và tiếp tục giám sát việc chấp hành theo quy định pháp luật về môi trường.

 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường