Quyết định hủy trang bổ sung số 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 596041 cấp ngày 15/12/1997
22/11/2022
Quyết định hủy trang bổ sung số 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 596041 cấp ngày 15/12/1997
Trần Thanh Tuấn