Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số cs 908842 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai TƯQ Sở Tài nguyên và Môi Trường cấp ngày 18/09/2019
22/11/2022
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số cs 908842 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai TƯQ Sở Tài nguyên và Môi Trường cấp ngày 18/09/2019
Trần Thanh Tuấn