Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 553500 cấp ngày 08/03/2005
22/11/2022
Quyết định hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 553500 cấp ngày 08/03/2005
Trần Thanh Tuấn