Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701232797 cấp ngày 16/07/2003
22/11/2022
Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701232797 cấp ngày 16/07/2003
Trần Thanh Tuấn