Quyết định về việc công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
23/12/2022
Quyết định về việc công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Trần Thanh Tuấn