Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai
09/01/2023
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời cập nhật, phổ biến đến các đối tượng tuyên truyền về các quy định pháp luật, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu xây dựng các Trang thông tin của Hội đồng trên các nền tảng mạng xã hội, cụ thể như sau:

Tải văn bản

           Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời cập nhật, phổ biến đến các đối tượng tuyên truyền về các quy định pháp luật, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận; Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu xây dựng các Trang thông tin của Hội đồng trên các nền tảng mạng xã hội, cụ thể như sau:

 

  (i) Trang youtube “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai” tại địa chỉ https://www.youtube.com/channel/UCIpX8r0wfZ5PgglFHAcql0Q  Đăng tải các video tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng, phối hợp xây dựng hoặc sưu tầm.

  (ii) Trang facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai” tại địa chỉ https://www.facebook.com/profile.php?id=100080001576263  Cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, các vấn đề dư luận quan tâm, cần định hướng dư luận; các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các thành viên Hội đồng.

   (iii) Trang zalo Official Account “Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai” tại địa chỉ https://oa.zalo.me/manage/dashboard   Cập nhật các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, các vấn đề dư luận quan tâm, cần định hướng dư luận; các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các thành viên Hội đồng

Sở Tư pháp