Quyết định hủy Giấy chứng nhận qnyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số cc 854513 cấp ngày 27/01/2016
10/01/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận qnyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số cc 854513 cấp ngày 27/01/2016
Trần Thanh Tuấn