Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 091019 do UBND huyện Nhơn Trạch ký ngày 21/03/2011
06/02/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BE 091019 do UBND huyện Nhơn Trạch ký ngày 21/03/2011
Trần Thanh Tuấn