Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 199789 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/07/2022
06/02/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG 199789 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/07/2022
Trần Thanh Tuấn