Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất số BG 580862 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 11/01/2012
06/02/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất số BG 580862 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 11/01/2012
Trần Thanh Tuấn