Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số CH 682115 cấp ngày 06/07/2017
06/02/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số CH 682115 cấp ngày 06/07/2017
Trần Thanh Tuấn