Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 685945 cấp ngày 24/07/2015 ( gửi lại bản đúng do sai năm)
06/02/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 685945 cấp ngày 24/07/2015 ( gửi lại bản đúng do sai năm)
Trần Thanh Tuấn