Quyết định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, số BB 992660 cấp ngày 18/03/2011.
13/03/2023
Quyết định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, số BB 992660 cấp ngày 18/03/2011.
Trần Thanh Tuấn