Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 867649 cấp ngày 01/12/2006
13/03/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 867649 cấp ngày 01/12/2006
Trần Thanh Tuấn