V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 trên trang thông tin điện tử.
13/03/2023
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 trên trang thông tin điện tử.
Trần Thanh Tuấn