ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MỤC TIÊU THÍCH ỨNG, GIẢM NHẸ KHÍ NHÀ KÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
30/03/2023
Biến đổi khí hậu (BĐKH) được xem là thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại trong thế kỷ XXI với những tác động tiêu cực, đe dọa sự tồn vong của các hệ sinh thái và cuộc sống của con người. Đây là vấn đề toàn cầu đòi hỏi nỗ lực ứng phó của từng quốc gia cũng như sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế.

 

Việt Nam xác định ứng phó với BĐKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đã rất tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với BĐKH. Vì vậy, việc thực hiện kịp thời các cam kết về BĐKH sẽ mang lại lợi ích lớn và lâu dài cho đất nước.

 

Tại Chương IV Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định về ứng phó BĐKH. Tuy nhiên, chưa cụ thể nội dung về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Do vậy, tại Chương VII Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung cụ thể các quy định về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; nội dung ứng phó với BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định đầy đủ, bao quát về thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, tổ chức phát triển thị trường các-bon, lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược và quy hoạch, cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH, báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH; thực hiện các cam kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn.

 

Mặc dù, Đồng Nai không thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH, song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, dưới tác động của BĐKH đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệt độ ở Đồng Nai phân bố không đều giữa các khu vực trong tỉnh, giá trị trung bình nhiều năm ở Biên Hòa vào khoảng 27,00C, phân bố nhiệt trên toàn tỉnh theo hướng nhiệt độ cao ở khu vực phía Tây Nam và giảm dần về phía Đông Bắc của tỉnh. Trong xu thế BĐKH chung của toàn cầu nhiệt độ ở Đồng Nai có sự thay đổi đáng kể, đó là sự gia tăng của nhiệt độ đặc biệt trong vài thập kỷ gần đây. Xu thế biến đổi nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối cao tuyệt đối, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối đều có xu hướng tăng.

 

Với mục tiêu triển khai thực hiện các hoạt động, giải pháp phù hợp mà tỉnh Đồng Nai cần thực hiện trong giai đoạn từ 2021 đến 2030 để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH góp phần thực hiện “Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC)” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt báo cáo “Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai” và ban hành “Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030”, “Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

 

Nội dung chính của 02 Kế hoạch nêu trên tập trung thực hiện các mục tiêu về: Xây dựng, lựa chọn các giải pháp cụ thể của tỉnh ứng phó với BĐKH, bao gồm từ các chính sách, chủ trương đến chương trình, dự án đầu tư; lồng ghép các hoạt động tương ứng của Kế hoạch hành động vào Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh; củng cố và tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về BĐKH; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực trong ứng phó với BĐKH; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH; Giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, chất thải rắn nhằm góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020); thực hiện Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, hơn 100 chương trình, dự án được đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, bao gồm các chương trình, dự án mới và các chương trình, dự án lồng ghép theo 04 nhóm nhiệm vụ: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thích ứng với BĐKH, chuẩn bị nguồn lực và xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế.

 

 


Để tạo tiền đề cho việc thực hiện các hoạt động kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC) thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai”. Sau 02 năm thực hiện, ngày 07/02/2023, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo Đề tài “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai” với sự tham dự của các sở, ban, ngành, chuyên gia và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc nhóm nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh. Kết quả của Đề tài đã cơ bản tạo lập được bộ cơ sở dữ liệu về phát thải KNK của các ngành kinh tế -xã hội của tỉnh Đồng Nai theo 05 nhóm lĩnh vực: i) Năng lượng; ii) Giao thông vận tải, iii) Các quá trình công nghiệp, iv) Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất và v) Chất thải; công cụ bằng phần mềm để tính phát thải KNK và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

 

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ứng phó BĐKH, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng cần quan tâm, nghiên cứu kỹ các quy định phát luật về ứng phó BĐKH để triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên cơ sở mục tiêu Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022, đồng thời góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Phạm Thị Hồng Yến