Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh triển khai việc thực hiện Dịch vụ công thiết yếu
04/05/2023
Nhằm triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thực hiện “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” gọi tắt là Đề án 06/CP, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai, từ công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt thực hiện đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

 

Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ đăng ký việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến đối với 03 dịch vụ công thiết yếu theo phương án xử lý hoàn toàn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, công chức và viên chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở đã được cấp quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/ đối với 3 thủ tục hành chính gồm:

 

(1) Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

 

(2) Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

 

(3) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữa tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữa tài sản gắn liền với đất.

 

Hệ thống sẽ tích hợp về phần mềm Một của của tỉnh, công chức, viên chức được phân công tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở sẽ thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại trang tiếp nhận:

 

 

 

Hồ Ngọc Kim Hương