ĐỒNG NAI BAN HÀNH DANH MỤC GIẾNG KHÔNG SỬ DỤNG PHẢI TRÁM LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
23/05/2023
Thực hiện Thông tư 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 417 giếng thuộc danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

 

       Giếng nếu không sử dụng phải trám lấp theo quy định

 

Trên cơ sở Danh mục giếng không sử dụng phải trám lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã và chủ giếng tiến hành trám lấp giếng không sử dụng phải trám lấp. Kết quả thực hiện báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh