Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 197669 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 04/11/2008.
23/05/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 197669 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 04/11/2008.
Trần Thanh Tuấn