Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cx 800773 cấp ngày 24/09/2020
23/05/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cx 800773 cấp ngày 24/09/2020
Trần Thanh Tuấn