Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
24/05/2023
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Trần Thanh Tuấn