Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số CP 535744 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trưòng cấp ngày 22/11/2018
24/05/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số CP 535744 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trưòng cấp ngày 22/11/2018
Trần Thanh Tuấn