Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ờ và quyền sử dụng đất ở số 4701070335 cấp ngày 26/02/2001.
24/05/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ờ và quyền sử dụng đất ở số 4701070335 cấp ngày 26/02/2001.
Trần Thanh Tuấn