Quyết định Hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 757312599603220 cấp ngày 30/07/2009
24/05/2023
Quyết định Hủy trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 757312599603220 cấp ngày 30/07/2009
Trần Thanh Tuấn