công khai nội dung đề nghị tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của ban quản lý dự án Tp Long Khánh nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền
15/08/2023
công khai nội dung đề nghị tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của ban quản lý dự án Tp Long Khánh nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền

 

https://drive.google.com/file/d/17f41nnR-fMUhZxJ1MxyrbbbL33ysWYmR/view?usp=sharing

Trần Thanh Tuấn