Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BH 826250 cấp ngày 04/11/2011.
13/09/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BH 826250 cấp ngày 04/11/2011.
Trần Thanh Tuấn