Quyết định hủy trang bổ sung số 01 02 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701160805 cấp ngày 09/06/2004.
13/09/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 02 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701160805 cấp ngày 09/06/2004.
Trần Thanh Tuấn