Quyết định hủy trang bổ sung số 01 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 188640 cấp ngày 20/12/2010.
13/09/2023
Quyết định hủy trang bổ sung số 01 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 188640 cấp ngày 20/12/2010.
Trần Thanh Tuấn