Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở số 757312602603029 cấp ngày 29/01/2008.
13/09/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở số 757312602603029 cấp ngày 29/01/2008.
Trần Thanh Tuấn