Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL 659490 cấp ngày 18/10/2012.
13/09/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL 659490 cấp ngày 18/10/2012.
Trần Thanh Tuấn