Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DI 698199 cấp ngày 16/02/2023.
20/11/2023
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DI 698199 cấp ngày 16/02/2023.
Trần Thanh Tuấn